Start Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych PDF Drukuj Email

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   
informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana  osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Głowackiego 4 tel: 74 852 30 67 w. 312, e-mail; goksirgmswidnica@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 609 010 402 lub adresem email : krzysztof.olejniczak@comars.pl
  3. Pana/Pani/  dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych.
  4. Pana/Pani/  dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  5. w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  6. Posiada Pan/Pani  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy  nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.