Start
Dostawa peletu drzewnego do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 4 Styczeń 2016
ZAPYTANIE OFERTOWE

    Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę za wykonanie zamówienia pn.: „Dostawa peletu drzewnego do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy”

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, tel./fax.: 74-852-30-67

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa peletu drzewnego wraz z rozładunkiem do hali sportowej w Witoszowie Dolnym. Pelet musi charakteryzować się następującymi parametrami:
1) wartość opałowa min. 18 000 kJ/kg,
2) wilgotność nie większa niż 10%,
3) zawartość popiołu nie większa niż 1,5%,
4) zawartości siarki nie większa niż 0,08%,
5) gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm³,
6) długość od 10 mm do 30 mm,
7) średnica od 6mm do 8 mm.
2. Obiekt posiada zsyp z podajnikiem ślimakowym umożliwiającym bezpośredni wyładunek peletu luzem samochodem samowyładowczym.
3. Szacowana ilość zamawianego peletu do celów grzewczych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Świdnicy wynosi do 170 ton. Podana ilość jest szacunkowa i maksymalna dla niniejszego zamówienia i może ulec zmniejszeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć samochodem samowyładowczym do hali sportowej
w Witoszowie Dolnym 59-60, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie.
5. Dostawy peletu będą następować sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w oparciu
o zamówienia składane u Wykonawcy z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.
6. Dostawy peletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt .
7. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny oferty
i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.

Istotne warunki zamówienia:
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaoferowana całkowita cena brutto.
2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali niniejsze zaproszenie.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
5. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
6. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości robót podwykonawcom.
7. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, której projekt stanowi załącznik nr 2.
8. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Leszek Michalski, Sebastian Pietraga, tel. 74/852-30-67.