Start Aktualności Ogłoszenia OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE O NABORZE Drukuj Email
Poniedziałek, 24 Sierpień 2020
logo GOKSIRDyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie w Świdnicy ogłasza NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE:

Stanowisko – młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowane zatrudnienie od  01.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica Filia w Lutomi Dolnej.

 

NABÓR NA STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE

Stanowisko – młodszy bibliotekarz / bibliotekarz
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Planowane zatrudnienie od  01.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę
Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica Filia w Lutomi Dolnej


Wymagania niezbędne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie średnie bibliotekarskie /wyższe bibliotekarskie, humanistyczne,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych,
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, zdolności animacyjne (mile widziane doświadczenie w  tym zakresie).

Wymagania dodatkowe:
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Office, atutem będzie umiejętność obsługi elektronicznych programów bibliotecznych MAK+,  
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, terminowość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów społecznych i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie,
 • mile widziany będzie staż pracy w instytucji kultury, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki,
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń związanych z pracą w bibliotece.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:
 • sprawne pełnienie usług w zakresie  gromadzenia,  opracowywania, katalogowania i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • obsługa programu bibliotecznego MAK+, udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa,
 • diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności,
 • organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć  edukacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdawczości bibliotecznej,
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • obsługa Czytelni Internetowej,
 • udział w inwentaryzacjach zbiorów,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • dbanie o czystość i estetykę miejsca pracy.

Wymagane dokumenty:
 • CV (życiorys ) z wyszczególnieniem dokładnego przebiegu pracy  zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • ­oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełnych praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa  popełnione umyślnie.

UWAGA! CV(list motywacyjny) muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z§ 6 ust.1.lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica z/s w Pszennie ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno w  terminie od 14.09.2020 do 21 września 2020r. - w godzinach pracy biblioteki w Pszennie. Dokumenty powinny się znajdować w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/ bibliotekarza”. Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.


Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszennie.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Świdnica z/s w Pszennie:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica  w Pszennie   ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno, tel.74/851-95-40, adres e-mail  bibliotekapszenno@wp.pl
    2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Świdnica w Pszennie, ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno jest Pan Krzysztof Olejniczak, e-mail:krzysztof.olejniczak.@comars.pl  tel.+48 609010402
    3. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, na podstawie:
    • zgody na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
    • wykonania obowiązku prawnego, ciążącego na ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 Kodeksu Pracy.
    4. Osoba, której dane dotyczą może w każdym dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jest jednoznaczne z rezygnacją w procesie rekrutacyjnym. Zgodę tę można cofnąć osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszennie.
    5. Dane osobowe pozyskane podczas rekrutacji nie będą przekazywane innym podmiotom.
    6. Dane osobowe przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a po zakończonym procesie trwale usuwane.
    7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO),
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO),
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO),
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w  przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dyrektor
Emilia Gawrońska
Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica w Pszennie
 
 


Najnowsze artykuły z tej kategorii: