Start
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy. PDF Drukuj Email
Środa, 14 Lipiec 2021

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko.

 

1. Poszukujemy animatora kultury - Koordynator wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, pragnącego tworzyć i realizować wydarzenia animacyjne.

2. Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • brak wyroku za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • doświadczenie w zakresie edukacji i animacji kulturalnej
 • diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej i dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • umiejętność czasu pracy,
 • doświadczenie w zakresie edukacji i animacji kulturalnej,
 • otwartość na wyzwania,
 • gotowość do tworzenia scenariuszy i wydarzeń kulturalnych ,
 • elastyczność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych działań:
 • planowanie działalności kulturalnej,
 • sporządzanie kalendarium imprez,
 • organizowanie wydarzeń, przeglądów, wystaw i wykładów,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej oraz zespołom twórczym i organizacją działającym w środowisku lokalnym,
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wydarzenia kulturalne i edukacyjne,
 • edukacja kulturalna,
 • kształtowanie wśród społeczeństwa świadomości kulturalnej.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy

Świetlica Wiejska w Pszennie oraz Teren Gminy Świdnica

Zatrudnienie: w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny,
 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stronie www.goksir.swidnica.pl/ 
 • kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa, zaświadczenia),
 • ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)- do pobrania na stronie: /www.goksir.swidnica.pl/
 • Oświadczenie o stanie zdrowia.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko „ Koordynator wydarzeń kulturalnych   i edukacyjnych” w  Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  z siedzibą w Świdnicy przy ul. Głowackiego 4 -  pokój nr 314 terminie do 26 lipca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Dokumenty winny być uporządkowane w sposób chronologiczny zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Dokumenty winny być opatrzone podpisem kandydata, a kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Świdnica 12.07.2021 r.                                    

    Podpis Dyrektora Goksir

                                                                                       Krzysztof Jas

załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się o zatrudnienie. (PDF 77kB)

2. klauzula RODO (DOCX 19kB)